Általános szerződési feltételek

Üzemeltető, szerző és jogtulajdonos:

Bolgár Máté Dániel EV. MAGYARORSZÁG, 1095 BUDAPEST 9 ker. MESTER UTCA 38. MF em. 1 ajtó

Adószám: 69208153143

Bank neve: OTP Bank

Bankszámlaszám: 11773102-00143752

Kérjük, tájékozódjon itt, és alaposan olvassa el a feltételeket. Ha valamely kikötésünkkel nem ért egyet vagy észrevétele van, azt jelezze, eltérő esetben úgy tekintjük, hogy a feltételekkel egyetért, az itt leírtakat elfogadja.

I. Alapvető rendelkezések

 1. A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 2. A jelen feltételek 2021. január 18. napjától hatályosak és visszavonásig hatályban maradnak. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az Általános Szerződési Feltételeket.
 3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal/honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon/honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

II. A szolgáltatás leírása

 1. A Szolgáltató által nyújtott videókurzusok egyszeri megvásárlásával a megrendelők, továbbiakban Tagok a vásárlást követően hozzáférhetnek a kurzusokban lévő oktatóvideókhoz és egyéb segédanyagokhoz. (Beágyazott appok, Kódsegéd)
 2. A szolgáltatás célja, hogy a Tagok megismerkedjenek különféle programozási módszerekkel és keretrendszerekkel, hogy a megszerzett tudást munkájuk vagy hobbijuk során tudják hasznosítani.
 3. A tanfolyamok nem minősülnek felnőttképzésnek. A szolgáltató a tanfolyamok folyamatába nem tud beavatkozni, nincs befolyása a képzésben részt vevő személy fejlődésére, a tananyagtartalom feldolgozása a képzésben részt vevő személy önálló feladata. A tanfolyamok online videótárat, online ismeretanyagokat, valamint információs hírleveleket foglalnak magukba.

III. A szerződés tárgya

 1. Jelen szerződés alapján a Tag megbízza a Szolgáltatót, hogy a Szolgáltatás keretében a weboldalon meghirdetett tananyagokat rendelkezésére bocsássa. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (videók, egyéb tananyagok), valamint a Szolgáltató által később elkészített frissítések, új tananyagok is.
 2. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megveszem” gomb lenyomásával jön létre, a tanfolyam adatlapja szerinti áron. 
 3. A Szolgáltatás kizárólag online rendelhető meg és az online felületen érhető el. Letöltésre, lementésre, bármilyen adathordozón igénylésre nincsen mód és ezt tiltja a jelen Szabályzat.

IV. A szerződés létrejötte, díjfizetés

 1. A szerződés a felek között „Megveszem” gombra való kattintással lép életbe, amelyre a távollévők között megkötött szerződés (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak. A Megrendelő a gomb megnyomásával tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket, egyúttal nyilatkozik arról, hogy az általa megadott adatok hiánytalanok és valósak, cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.
 2. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Tag más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Tag által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető számlázási illetve egyéb problémáért, hibáért a Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli. 
 3. Jelen Szerződés elfogadásával a Tag kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.
 4. Ennek feltétele a Szolgáltatás díjának kiegyenlítése, amely a jelentkezési űrlap kitöltését és a „Megveszem” feliratú gomb megnyomását követően, az OTP SIMPLEPAY rendszerén keresztül kell megtörténjen, bankkártyás fizetés formájában. A pontos megbízási díj mértékét mindig a megrendelő oldalon található megrendelő űrlap tartalmazza. 
 5. A megvásárolt videókurzus a következőket tartalmazza:
  • Hozzáférést a weboldalon található oktatófelülethez, tananyagokhoz
  A megvásárolt videókurzus nem tartalmazza sem telefonos, Skype-os, Messengeres támogatást, segítségnyújtást, sem személyes találkozást.
 6. A Tag a megrendelt szolgáltatást korlátlan ideig eléri. A hozzáférést nem értékesítheti vagy adhatja át további felhasználók részére.
 7. A Szolgáltató időszakosan, kipróbálható jelleggel is elérhetővé teheti bizonyos anyagait, szolgáltatásait, ezen szolgáltatásokért díjat nem számít fel, de regisztrációhoz köti őket. A regisztráció bármikor megszüntethető.
 8. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa.

V. Rendelés menete

 1. A látogató regisztrációt követően megkezdheti a vásárlást a kurzus bemutató oldalakon található megrendelőlap kitöltésével. Az űrlap kitöltésével és a fizetéssel, a regisztrált felhasználói fiókjával automatikusan hozzáférést kap a kurzushoz.

VII. Elállási jog

 1. A fogyasztónak minősülő Tag a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést. Az elállás joggal úgy élhet a Fogyasztó, hogy a mate@kodbazis.hu emailre jelzi szándékát. Szükséges megadnia a regisztrált email címét.
 2. Amennyiben a számla jogi személy nevére szól, a Tag nem minősül fogyasztónak.

VIII. A Szolgáltató jogai és kötelességei

 1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett videó kurzus szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a jelentkezőknek.
 2. A leckékkel kapcsolatos segítségnyújtás pedig egész héten, hétköznaponként vehető igénybe a Facebook által szolgáltatott chat felületen, ami minden oldalon látható felületre van elhelyezve.
 3. Az esetlegesen felmerülő kérdések maximum 3-4 órán belül vannak megválaszolva.
 4. A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a tagság listaáraiból. Ezen akciók feltételeiről és a kedvezményezettek köréről az akció időtartama alatt köteles a honlapján (https://kodbazis.hu) tájékoztatást nyújtani.
 5. A Szolgáltató arra is jogosult, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott ügyfeleknek, vagy ügyfélcsoportoknak biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.
 6. A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg. Kérjük, az aktuális árakról és díjakról mindig tájékozódjon a honlapon. Minden szolgáltatásra, az annak megrendelése napján feltüntetett díjszabás az irányadó.
 7. A Szolgáltató a szolgáltatásaival kapcsolatos számlaadási kötelezettségét elektronikus számlával, vagy a Tag kérése esetén nyugtával teljesíti. Ezt a befizetés beérkezése után a megadott emailcímre küldjük a szamlazz.hu rendszeréből! A számla elektronikus aláírással és időbélyeggel van ellátva, így megfelel az áfa törvényben és egyéb rendeletben foglalt törvényi előírásoknak.

IX. A Tag jogai és kötelezettségei

 1. A Tag vagy az általa megnevezett résztvevő a megvásárolt kurzuson jogosult részt venni, és jogosult a leírt szolgáltatások igénybevételére.
 2. A Tag jogosult a kurzuson megszerzett információk, tapasztalatok és tudásanyag saját célú felhasználására.
 3. A Tag, vagy az általa megnevezett résztvevő a befizetett kurzuson tényleges részvételre nem kötelezhető!
 4. A sikeres tanfolyam elvégzéséhez szükséges technikai és egyéb anyagok beszerzése és fenntartása a Tagok kötelessége. A résztvevőknek rendelkeznie kell olyan számítástechnikai szoftveres és hardveres háttérrel, amely képessé teszi őket a tanfolyam elvégzésére. A tanfolyam szoftveres támogatást nem biztosít, a hallgatóknak maguknak kell gondoskodniuk a szoftverek beszerzéséről.
 5. A Tagnak olyan internet kapcsolattal is rendelkeznie kell, amely a folyamatos kommunikációra lehetőséget biztosít.
 6. A tanfolyam szervezői nem tudnak felelősséget vállalni olyan anyagok elvesztéséért, amely az elektronikus kapcsolattartás hibáiból adódhatnak.

X. Szerzői jogok

 1. A Tag kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagként kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel. A tananyagok a tréning szervezőjének a Bolgár Máté Dániel EV jogait képezi, azok felhasználásához minden esetben a szerzők előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

XI. A honlap tulajdonosának technikai jogai

 1. Fenntartjuk a jogot, hogy a honlapon bármikor módosítást, átdolgozást eszközöljünk, a honlap elérhetőségét korlátozhatjuk, vagy megszüntethetjük. Felhívjuk a T. Honlaplátogató böngésző figyelmét arra, hogy a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét nem garantálja a Szolgáltató.
 2. A honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni vagy nem vagyoni károkért, vagy más veszteségért való felelősséget kifejezetten kizárjuk. Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges, a honlap üzemeltető székhelyén vagy telephelyén, jogi képviselő jelenlétében. Csak az ezen az egyeztetésen felvett jegyzőkönyv aláírását követően jogosultak a felek bírósághoz fordulni.
 3. A Szolgáltató nagyobb karbantartás esetén a Tagokat előzetesen min. 24 órával értesíti, de a külső szolgáltatók okaiból pl. Tárhely üzemzavar felelősséget nem vállal, de mindent megtesz, hogy a hozzáférés folyamatosságát fenntartja.

XII. Panaszkezelés

 1. A Szolgáltató célja, hogy a szolgáltatást megfelelő minőségben, a Tag teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Tagnak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a telefonon, e-mail útján is közölheti. Ezen kommunikációs csatornákról az bemutatkozás oldalon tájékozódhat.
 2. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken:

  Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

  Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

  Központi telefonszám: +36 1 459 4800

  E-mail:

  nfh@nfh.hu

  Pest Megyei Békéltető Testület

  Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

  Telefonszáma: (1)-269-0703

  E-mail cím:

  pmbekelteto@pmkik.hu


 3. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

XIII. Adatkezelés

A számvitelről szóló hatályos jogszabályok értelmében a vásárló által megadott számlázási címet, és a számlák adatait a rendeletben meghatározott ideig, 8 évig tároljuk. Bővebben az Adatvédelmi szabályzatban foglaltak az irányadók.

XIV. Vegyes rendelkezések

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. A közreműködő jogellenes magatartásáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

Általános szabályok

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF, Szabályzat) vonatkoznak a https://kodbazis.hu oldalt üzemeltető Bolgár Máté Dániel EV. (Jogtulajdonos vagy Szolgáltató) által tett ajánlatokra, az általuk teljesített szolgáltatásokra, tréningekre, valamint minden, a szolgáltató által kötött szerződésre.

2021. január 18.